Ejerforening Danmark er en del af Colego A/S (CVR: 36051655). Tilsammen er de Danmarks bedste bindeled og kommunikationsplatform mellem fagpartnere, ejerforeninger og danske opgavestillere. Vi styrker kommunikationen og tilstedeværelsen for alle medlemmer og brugere af colego.dk og efdk.dk.

 

Forretningsbetingelser gældende for:

Colego A/S (CVR: 36051655)
Rudolfgårdsvej 15 B
8260 Viby J

Telefon: (+45) 33 60 80 50
E-mail: kontakt@efdk.dk

Anvendelsesområde

Ejerforening Danmarks forretningsbetingelser finder anvendelse på alle aftaleforhold indgået imellem Ejerforening Danmark og kunden. Forretningsbetingelserne kan undtagelsesvist fraviges. Dette skal dog ske skriftligt, og der skal foreligge skriftlig accept fra begge parter. En sådan skriftlig accept kan også opnås ved aktivt at bekræfte medlemskabet ved at trykke på “Bekræft aftalen” i de anvendte tilbuds e-mails, som Ejerforening Danmarks konsulenter bruger.

Produktbeskrivelse

Ejerforening Danmark tilbyder et produkt, som består af en komplet løsning, der omfatter opgaveformidling, reklame samt links. Dette er Ejerforening Danmarks kerneprodukt, som afregnes på abonnementsbasis, medmindre andet er anført på den indeværende aftale.

Levering af ydelse

Efter betaling af din faktura, vil din konto hos Ejerforening Danmark blive aktiveret. Du har forinden betaling modtaget login til din virksomhedsprofil, som vil blive gjort offentlig tilgængelig, når betalingen af din faktura er modtaget.
Du vil ligeledes modtage eventuelle opgaver per e-mail og SMS, når fakturaen er betalt.

Priser og betalingsbetingelser

Betaling for Ejerforening Danmarks produkt sker forud i henhold til den aftalte periode, som fremgår af den enkelte aftale. Herefter skal produktet betales forud ud fra den aftale abonnementsperiode (hhv. 6 eller 12 måneder).
De til enhver tid gældende priser kan rekvireres hos Ejerforening Danmark, og vil årligt blive reguleret efter minimumsindekset.

Ejerforening Danmark tilser sig retten til kun delvist at aktivere mulighederne i den indgåede aftale forud for modtagelsen af betaling for den pågældende aftaleperiode.

Hvis du behov for at ændre dine betalingskortoplysning f.eks. i forbindelse med et skift af betalingskort, kan du sende en mail til bogholderi@colego.dk. Så sender vi et link, hvor du kan ændre dit betalingskort. Hvis dit betalingskort udløber, modtager du automatisk en mail med et link, hvor du kan tilmelde et nyt betalingskort.

Ved manglende betaling på forfaldsdatoen vil der blive pålagt renter med 2 % pr. måned. Renten pålægges fra forfaldsdato, til betalingen finder sted.

Rykkerskrivelser pålægges et gebyr på kr. 100,00.

Ved tredje rykker pålægges et kompensationsbeløb på kr. 310,00 foruden rykkergebyr og renter (jævnført EU direktiv og renteloven gældende fra 1. marts 2013).

Såfremt kunden ikke betaler på trods af rykkerproceduren, vil det skyldige beløb blive videregivet til tredjemand til inddrivelse ved retslig inkasso.

Manglende betaling af rykkerskrivelser vil blive betragtet som en væsentlig misligholdelse af aftalen, og Ejerforening Danmark forbeholder sig i et sådant tilfælde ret til at deaktivere kundens produkt, herunder opgaveformidling, reklame samt links.

Såfremt betalingen for en del af abonnementsperioden ikke sker rettidigt, forbeholder Ejerforening Danmark sig ret til at slutopgøre kontoen og fremsende en opkrævning for hele den periode, der er indgået aftale om og for.

Alle priser er ekskl. moms.

Der er mulighed for at betale med følgende betalingskort:

Markedsføring

Ejerforening Danmark forbeholder sig retten til at bruge data på opgavebeskrivelser og udtalelser fra samarbejdspartnere. Udtalelser vil kun blive synliggjort med kundens eller opgavestillerens samtykke.

Ejerforening Danmark bruger udtalelser og anmeldelser til at markedsføre sig. Det betyder, at dele af udtalelser eller eller anmeldelser kan blive synliggjort i trykte medier og online på efdk.dk samt vores sociale kanaler, såsom Facebook, Instagram, LinkedIn, osv.

Vi offentliggør aldrig personlige oplysninger eller personidentificerbare oplysninger fra opgavebeskrivelser og lignende uden samtykke.

E-mail markedsføring

E-mails fra vores systemer er en del af aftalegrundlaget og dermed vilkårene for samarbejdet.
Ejerforening Danmark forbeholder sig retten til at sende e-mails omkring de tilbud og muligheder, vi skaber for vores samarbejdspartnere. E-mails med ydelser og tilbud på tværs af erhverv og samarbejdspartnere kan forekomme.

Efter endt samarbejde skal tidligere kunder selv framelde sig al e-mail markedsføring. E-mailadresser bliver ikke automatisk fjernet fra vores systemer. Alle mails vedrørende markedsføring kan opsiges via kontakt til kundeservice eller ved at bruge linket i bunden af de e-mails, der modtages.

Opsigelse

Aftalen er gældende for en periode, som minimum dækker perioden i den indeværende aftale. Betaling dækker formidling, reklame m.v.. Periodens starttidspunkt regnes fra datoen angivet på første faktura. Aftaleperioden forlænges automatisk for en ny periode, som er af samme længde som den i aftalen angivede periode.

Opsigelse af aftale med Ejerforening Danmark skal ske skriftligt og være Ejerforening Danmark i hænde senest tre måneder før aftaleperiodens udløb ved aftaleperioder på 12 måneder og to måneder før aftaleperiodens udløb ved aftaleperioder på 6 måneder. Sker opsigelsen senere, vil det blive betragtet som en opsigelse med virkning efter den næstkommende periodes udløb. Eventuelt forudbetalt abonnement refunderes ikke.

Lovvalg og værneting

Enhver tvist mellem Ejerforening Danmark og en kunde skal løses i overensstemmelse med dansk ret ved Retten i Aarhus.

Ejerforening Danmarks forpligtelser

Ejerforening Danmark forpligter sig til at behandle alle kundens informationer fuld fortroligt. Ved kundens eventuelle misbrug eller begrundet mistanke herom forbeholder Ejerforening Danmark sig dog ret til at udlevere kundens informationer til de relevante myndigheder.

Kundens forpligtelser

Kunden har ved accept af Ejerforening Danmarks tilbud pligt til at oplyse følgende:

  • Navn på den ansvarshavende
  • Virksomhedens fulde navn
  • CVR-nummer
  • Virksomhedens adresse
  • Telefonnummer
  • E-mailadresse
  • Konto eller kortoplysninger til betaling

Disse data håndteres af Colego A/S og af Reepay A/S. Databehandler ved kortaftaler er Reepay A/S, og informationer opbevares sikkert hos Reepay A/S. Ønsker du at få slettet dine oplysninger, kan dette ske ved at sende en mail til bogholderi@colego.dk.

Det pålægges kunden at sørge for, at Ejerforening Danmark altid er i besiddelse af korrekte informationer. Ved eventuelle ændringer skal kunden straks underrette Ejerforening Danmark herom.

Kunden skal til enhver tid overholde gældende dansk lov, og eventuel misbrug af abonnementet, herunder uetisk eller krænkende opførsel på nettet, vil medføre opsigelse uden yderlige varsel.

Kunder er ligeledes pålagt det fulde ansvar for, at de ikke krænker Ejerforening Danmarks medlemmer.